23-27 એપ્રિલ, 2019, અમારી કંપની બ્રાઝિલ (સાઓ પાઉલો)માં ઓટોપાર્ટ્સ માટેના વેપાર મેળામાં ભાગ લેશે.બૂથ નંબર: P156 મુલાકાત લેવા અને વાટાઘાટો કરવા માટે નવા અને જૂના ગ્રાહકોનું સ્વાગત છે.

23-27 એપ્રિલ, 2019, અમારી કંપની બ્રાઝિલ (સાઓ પાઉલો)માં ઓટોપાર્ટ્સ માટેના વેપાર મેળામાં ભાગ લેશે.બૂથ નંબર: P156 મુલાકાત લેવા અને વાટાઘાટો કરવા માટે નવા અને જૂના ગ્રાહકોનું સ્વાગત છે.


પોસ્ટ સમય: નવેમ્બર-24-2020